Nabór wniosków w PUP z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Nabór wniosków w PUP z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego Fot. pixabay.com

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku pozyskał środki z środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców. Wnioski będą przyjmowane od 15 do 19 listopada.

Środki rezerwy KFS na dofinansowanie kształcenia pracowników i pracodawców mogą być przeznaczone na:
1) kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
2) egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
3) badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
4) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Decyzją Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, PUP w Radomsku otrzymał kwotę 100 tys. zł. z przeznaczeniem na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników zgodnie z przyjętymi priorytetami:
- wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców,
- wsparcie kształcenia ustawicznego osób dorosłych w nabywaniu kompetencji cyfrowych,
- wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej,
- wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności,
- wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście
przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRiPS, członków lub pracowników
spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej,
-wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Po szczegółowe informacje, przedsiębiorców powiatu radomszczańskiego zainteresowanych tą formą wsparcia, PUP zaprasza do siedziby Urzędu, ul. Tysiąclecia 2, pokój nr 19, pod numerem telefonu 44 683 73 54 do 56, -58, -62 wew. 42 lub na stronie internetowej www.radomsko.praca.gov.pl w zakładce dla pracodawców i przedsiębiorców – podnoszenie kompetencji i kwalifikacji pracowników i kandydatów do pracy – Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

Więcej o:
pup pup radomsko nabory w pup radomsku
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE