Mieszkańcy ul. Piłsudskiego w Radomsku przekazali uwagi. Władze powiatu się do nich ustosunkowały

Mieszkańcy ul. Piłsudskiego w Radomsku przekazali uwagi. Władze powiatu się do nich ustosunkowały

20 maja odbył się pierwszy w Radomsku, społeczny odbiór remontu - odcinka ul. Piłsudskiego, od skrzyżowania z ulicą Targową do przejazdu kolejowego. Mieszkańcy, którzy wzięli udział w tym wydarzeniu przekazali przedstawicielom władz powiatu wiele uwag i propozycji korekt zastosowanych rozwiązań. Władze powiatu ustosunkowały się do tych uwag.

- Wszystkie przekazane opinie zostały wnikliwie przeanalizowane. Część z nich zostanie w najbliższym czasie wykonana, a usterki – usunięte. Nie wszystkie propozycje mieszkańców można jednak zastosować, bo – po prostu nie pozwalają na to obowiązujące przepisy – informuje Łukasz Więcek, starosta powiatu radomszczańskiego.

Oto przekazane przez mieszkańców uwagi wraz z odpowiedziami:

I. Wnioski mieszkańców zgłoszone podczas odbioru społecznego

1. Brak koszy na śmieci.

Odp.: Zgłosiliśmy do Urzędu Miasta wniosek o ustawienie kilku koszy w miejscach najbardziej potrzebnych (np. przy przystankach autobusowych).

2. Konieczność posprzątania parkingu za siedzibą Komendy Powiatowej Policji (gałęzie, gruz).

Odp: Parking nie leży w pasie drogowym ulicy Piłsudskiego i nie był on realizowany przez Powiat. Parking zobowiązała się posprzątać Komenda Powiatowa Policji w Radomsku.

3. Konieczność posprzątania terenu zielonego przy skrzyżowaniu z ul. Spacerową (do sprzątania kamienie, piach) i obsiania trawą.

Odp.: Powyższe czynności zostaną zrealizowane w ciągu najbliższych 2 tygodni.

4. Ustawienie lustra dla rowerzystów przy skrzyżowaniu z ul. Równą.

Odp.: Po zakończeniu zadania związanego z remontem odcinka ulicy Piłsudskiego przeprowadzimy ponownie wizję we wskazanym miejscu w celu zweryfikowania zasadności ustawienia lustra. W przypadku podjęcia pozytywnej decyzji ustawienie lustra zostanie zlecone w ramach bieżącego utrzymania oznakowania pionowego dróg powiatowych.

5. Potrzeba obniżenia zbyt wysokiego krawężników ciągu pieszo-rowerowym na przejeździe przez ulicę Równą.

Odp.: Wykonawca, który prowadził prace na ulicy Piłsudskiego zobowiązał się, że obniży krawężniki we wnioskowanym miejscu (dwie strony) w ciągu kilku najbliższych dni.

6. Należy uporządkować teren wokół słupa ogłoszeniowego (od strony przejazdu kolejowego).

Odp.: Powyższe czynności zostaną zrealizowane w ciągu najbliższych 2 tygodni.

7. Na ciągach rowerowych i pieszo-rowerowych należy projektować kostkę bezfazową zamiast zastosowanej kostki z fazą.

Odp.: Powyższe zalecenie zostanie wprowadzone podczas kolejnych inwestycji.

8. Należy ustawić wiaty przystankowe na każdym przystanku (zwłaszcza przy siedzibie KPP Radomsko).

Odp.: Za ustawianie wiat odpowiada Urząd Miasta Radomska, do którego zwrócimy się pisemnie o rozważenie tego wniosku.

9. Rosnące na ul. Piłsudskiego drzewa wymagają pielęgnacji.

Odp.: W najbliższych tygodniach powiat planuje przeprowadzić pielęgnację istniejących drzew pod kątem usunięcia ich suchych części, jak i też w zakresie usunięcia gałęzi wrastających na drogę. Będzie to osobne zlecenie nie związane z zakończonymi już pracami drogowymi.

10. Potrzebna jest rekultywacja trawników oraz wykonanie dodatkowych pasów zieleni po stronie numerów parzystych pomiędzy ulicą Pułaskiego, a siedzibą KPP Radomsko.

Odp.: Wskazany odcinek chodnika nie był objęty zakończonymi pracami. Zadanie to zostanie wykonane w ramach osobnego zlecenia.

11. Należy usunąć wystający gruz z trawnika przy posesjach na ul. Piłsudskiego nr 26 i 28.

Odp.: Wykonawca, który prowadził prace na ulicy Piłsudskiego zobowiązał się posprzątać wskazany teren w ciągu kilku najbliższych dni.

12. Źle posprzątane chodniki, brak fug.

Odp.: Wykonawca, który prowadził przebudowę ulicy Piłsudskiego zobowiązał się wypełnić fugi i dodatkowo - posprzątać chodniki w ciągu kilku najbliższych dni.

13. Trzeba odnowić oznakowanie poziome ronda Piłsudskiego/Targowa.

Odp.: Wskazane miejsce nie wchodziło w zakres przebudowy ulicy Piłsudskiego. Oznakowanie poziome będzie odnawiane na terenie całego powiatu w miesiącach letnich (czerwiec – sierpień). Skrzyżowanie (rondo) zostanie również wskazane do odnowy.

14. Brak kawałka obrzeża przy chodniku obok posesji nr 11.

Odp.: Wykonawca, który prowadził prace na ulicy Piłsudskiego zobowiązał się uzupełnić brakujące obrzeże w ciągu kilku najbliższych dni.

15. Nieuzupełniona przestrzeń pomiędzy nowym chodnikiem, a podmurówką ogrodzenia wzdłuż posesji nr 24 (dawne PZU).

Odp.: Wykonawca, który prowadził prace na ulicy Piłsudskiego zobowiązał się uzupełnić brakującą przestrzeń w ciągu kilku najbliższych dni.

16. Dlaczego nie są wykonane odwodnienia liniowe w chodnikach, odprowadzające wodę z systemów rynnowych z poszczególnych posesji?

Odp.: Zgodnie z obowiązującymi przepisami właściciel powinien zagospodarować wody opadowe na własnej posesji. W związku z tym zarządca drogi nie planował montażu instalacji odprowadzającej wodę z rynien do kanalizacji burzowej. Zwrócimy się do właścicieli posesji, aby planując remonty uwzględnili obowiązujące prawo.

17. Na jezdni w pobliżu posesji nr 28. Podczas dużych opadów deszczu tworzą się zastoiska wody.

Odp.: Kanalizacja w tym miejscu jest drożna. W czasie intensywnych opadów atmosferycznych faktycznie mogą tworzyć się lokalne zastoiska wody (spowodowane minimalnymi spadkami podłużnymi jezdni), jednakże po ustaniu deszczu woda spływa do systemu wpustów kanalizacji deszczowej. Będziemy obserwować sytuację i reagować, gdyby doszło do niedrożności wpustów do kanalizacji.

18. Konieczność posprzątania pasa drogowego ulicy Zielonej (przed posesją nr 8).

Odp.: Wykonawca, który prowadził przebudowę ulicy Piłsudskiego zobowiązał się posprzątać wskazane miejsce w ciągu kilku najbliższych dni.

II. Pytania przekazane po odbiorze społecznym:

1. Czy na wyremontowanym odcinku ulicy Piłsudskiego zostanie wprowadzone - i co najważniejsze - egzekwowane ograniczenie prędkości?

Odp.: Ulica Piłsudskiego jest drogą publiczną kategorii powiatowej, jedną z najważniejszych ulic wylotowych z miasta. Zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu na ulicy Piłsudskiego nie będzie już znaków ograniczających prędkość. Dotychczasowe ograniczenie prędkości do 40 km/h było wprowadzone w 2003 r. (w związku z przeniesieniem Komendy Powiatowej Policji na ulicę Piłsudskiego) - w sytuacji, kiedy w godzinach nocnych w obszarze zabudowanym, zgodnie z prawem o ruchu drogowym można było poruszać się z prędkością 60 km/h. Od czasu, kiedy zmieniło się prawo o ruchu drogowym (przez całą dobę w obszarze zabudowanym można się poruszać z prędkością 50 km/h) sukcesywnie znaki ograniczające prędkość do 40 km/h są demontowane. Informujemy, że po wprowadzeniu docelowej organizacji ruchu zwrócimy się pisemnie do Komendy Powiatowej Policji w Radomsku o wzmożenie kontroli na ww. ulicy w celu egzekwowania przez kierowców tego przepisu.

2. Czy przewiduje się poprowadzenie/wytyczenie wzdłuż ulicy Piłsudskiego lub w jej pobliżu ścieżki rowerowej, która połączyłaby istniejące już odcinki przy parku Świętojańskim i ul. Spacerowej?

Odp.: Zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu istniejący chodnik po stronie numerów nieparzystych jest ciągiem pieszo-rowerowym. Został zatem połączony istniejący ciąg pieszo-rowerowy (przy parku Świętojańskim) z istniejącą ścieżką rowerową (na ul. Spacerowej). Trwają prace związane z oznakowaniem tego ciągu.

3. Czy planowane jest wprowadzenie i skuteczne egzekwowanie zakazu parkowania na wyremontowanych chodnikach wzdłuż ulicy Piłsudskiego?

Odp.: Zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu nie będzie możliwe parkowanie na chodnikach wzdłuż ulicy Piłsudskiego. Zakaz ten będzie wynikał z:
- ustawionego znaku zakazu dla odcinka od ulicy Pułaskiego do siedziby KPP w Radomsku (strona numerów parzystych), gdzie chodnik przylega bezpośrednio do krawędzi jezdni;
- obowiązującego przepisu (Ustawa prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r.), który zabrania zatrzymywania pojazdów na chodniku oddzielonym od jezdni pasem zieleni.
Informujemy, że po wprowadzeniu docelowej organizacji ruchu zwrócimy się pisemnie do Komendy Powiatowej Policji w Radomsku o wzmożenie kontroli na ww. ulicy w celu egzekwowania przez kierowców tego przepisu.

4. Czy przewiduje się zainstalowanie monitoringu, poprawiającego bezpieczeństwo?

Odp.: Powiat zwróci się w tej kwestii do Urzędu Miasta, wnioskując rozważenie rozszerzenia już istniejącego monitoringu o wyremontowany odcinek ulicy Piłsudskiego.

5. Czy planowana będzie instalacja prewencyjnych urządzeń np. prędkościomierzy i fotoradarów?

Odp.: Nie, powiat nie planuje instalacji tego typu urządzeń. Montaż fotoradarów to zadanie Inspekcji Transportu Drogowego.

6. Czy powstaną progi zwalniające, spowalniacze, wysepki, szykany, pasy rozdzielające, obrazy 3D?

Odp.: Ulica Piłsudskiego jest drogą publiczną kategorii powiatowej, jedną z najważniejszych ulic wylotowych z miasta. Informujemy, że montaż progów zwalniających na drodze, na której kursuje komunikacja zbiorowa jest prawnie zabroniony, natomiast montaż pasów rozdzielających czy też wysepek wymaga poszerzenia w tym miejscu jezdni, co jest niemożliwe.

7. Czy starostwo rozważa podjęcie innych działań celem wymuszenia na kierowcach bezpiecznej i zgodnej z przepisami jazdy? Zastosowanie zamiast kar systemu nagród w postaci losów loterii dla prawidłowo jadących kierowców – finansowanych z mandatów piratów drogowych?

Odp.: Starostwo nie planuje podjęcia wnioskowanych działań. Żaden zarządca drogi nie prowadzi akcji mających na celu kontrolowania egzekwowania przepisów ruchu drogowego od użytkowników dróg.

8. Czy starostwo przystąpi do któregoś z projektów Narodowego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i uwzględni w nim, jako np. projekt pilotażowy wyremontowany fragment ulicy Piłsudskiego?

Odp.: Rozważamy możliwość udziału w tym programie. Decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła.

III. Wnioski Administratora i Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Piłsudskiego 40A

1. Brak nasadzeń roślin ozdobnych, tutaj prezentowałyby się ładnie np. hortensje, tworząc „aleję” od samego Domu Kultury.

Odp.: W miesiącach jesiennych powiat jesienią zleci sadzenie drzew (w miejscach, gdzie takie nasadzenia mogą zostać zrealizowane) oraz krzewów. Będzie to osobne zlecenie nie związane z zakończonymi już pracami drogowymi.

2. Dlaczego latarnie stoją po jednej stronie ulicy?

Odp.: System nowego oświetlenia ulicznego wraz z linią kablową został wykonany w oparciu o przekazany przez Urząd Miasta projekt budowlany. Przy stosunkowo małej szerokości pasa drogowego ulicy Piłsudskiego, jak i przy dobraniu odpowiedniej mocy opraw oświetleniowych nowe oświetlenie powinno być wystarczające.

3. Nierówny chodnik po stronie posesji nr 40A.

Odp.: Wskazany odcinek chodnika (po stronie numerów parzystych od ulicy Pułaskiego do siedziby KPP w Radomsku) nie był objęty zakresem prac remontowych realizowanych w 2023 i 2024 roku. Będziemy monitorować stan chodnika, rozważymy jego remont.

4. Lustro przy wyjeździe jest źle ustawione – powinno pokazywać chodnik przy wyjeździe z ul. Piłsudskiego 40A – z racji „pędzących” rowerzystów.

Odp.: Ustawienie lustra zostanie poprawione w ciągu kilku najbliższych dni.

5. Brak przycięcia istniejących drzew i krzewów.

Odp.: Powiat w najbliższych tygodniach będzie zlecał pielęgnację istniejących drzew pod kątem usunięcia ich suchych części jak i też w zakresie usunięcia gałęzi wrastających w skrajnię drogową. Będzie to osobne zlecenie nie związane z zakończonymi już pracami drogowymi.

Więcej o:
radomsko ulica piłsudskiego społeczny odbiór inwestycji uwagi
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE