Kwalifikacja wojskowa

Kwalifikacja wojskowa

Wojewoda Łódzki ogłosił kwalifikację wojskową na terenie województwa łódzkiego – dla roczników 1997-2002. Mieszkańcy powiatu radomszczańskiego na kwalifikację stawić się mają w Radomsku, w lokalu przy ul. Piłsudskiego nr 35, od 6 września do 22 października.

Do kwalifikacji wzywa się:
1. mężczyzn urodzonych w 2002 r.;
2. mężczyzn urodzonych w latach 1997 -2001, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3. osoby urodzone w latach 2000-2001, które:
- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
- kobiety urodzone w latach 1997-2002, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych.

W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) z urzędu lub na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenia przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:
1. Wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta): dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości; dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe.

2. Powiatowej komisji lekarskiej: dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

3. Wojskowemu komendantowi uzupełnień: aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm, bez nakrycia głowy; dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe; potwierdzenia zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.

Terminy i miejsca kwalifikacji
Powiat radomszczański – w Radomsku, w lokalu przy ul. Piłsudskiego nr 35, od dnia 6 września do dnia 22 października 2021 r.

Więcej o:
Kwalifikacja wojskowa radomsko Kwalifikacja wojskowa powiat radomszczański Kwalifikacja wojskowa roczniki 1997-2002
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE