Krajowy Fundusz Szkoleniowy szansą na rozwój firm

Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest instrumentem polityki rynku pracy adresowanym do pracodawców i ich pracowników. Dynamicznie zmieniająca się gospodarka wymaga ciągłego uczenia się, poszerzania wiedzy i doskonalenia umiejętności aby móc sprostać oczekiwaniom rynku pracy.

Potencjał kadrowy i konkurencyjność stanowią o przetrwaniu firmy. Krajowy Fundusz Szkoleniowy, poprzez dofinansowanie kształcenia ustawicznego zarówno pracowników jak i samych pracodawców, stwarza możliwość dopasowania kompetencji zawodowych do współczesnych wymagań gospodarki zapobiegając między innymi utracie zatrudnienia.

O środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego wnioskuje pracodawca. Za pracodawcę uważa się jednostkę organizacyjną, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika. Natomiast pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Aby ubiegać się o środki z KFS pracodawca musi złożyć wniosek o dofinansowanie kształcenia ustawicznego w urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności. Decyzję, gdzie złożyć wniosek, podejmuje zainteresowany. Ważne jest, aby wniosek został złożony w terminie naboru, był na aktualnym druku, zawierał wszystkie konieczne załączniki.

Powiatowy Urząd Pracy ogłaszając nabór wniosków zamieszcza na swojej stronie internetowej:radomsko.praca.gov.pl  informacje o terminie naboru, druk wniosku wraz z załącznikami, priorytety obowiązujące na dany rok, zasady przyznawania środków  KFS oraz barometr zawodów (barometr wskazuje zawody deficytowe - zawody na które na rynku pracy jest wyższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy - w danym powiecie lub województwie). W roku 2021 do tej grupy należeli m.in. fizjoterapeuci i masażyści, fryzjerzy, kierownicy budowy, lekarze czy piekarze. Barometr na 2022 rok dostępny będzie na stronie internetowej PUP w Radomsku.

Więcej o:
radomsko pup radomsko kfs krajowy fundusz szkoleniowy przedsiębiorcy firmy
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE