Koronawirus: czy lokatorzy bloków RSM mogą liczyć na ulgi?

Koronawirus: czy lokatorzy bloków RSM mogą liczyć na ulgi?

W Polsce zaczęła funkcjonować tzw. tarcza antykryzysowa, która przewiduje ulgi dla przedsiębiorców. Ulgi dla osób, które w związku z epidemią koronawirusa znalazły się w trudnej sytuacji finansowej wprowadzają również samorządy. Czy na podobne ulgi mogą liczyć również osoby mieszkające w zasobach Radomszczańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej? To pytanie zadaje sobie wielu lokatorów. Sprawdziliśmy.

Radomszczanie, którzy zwrócili się do naszej redakcji podkreślają, że w związku z epidemią koronawirusa, ich dochody znacznie zmalały. Wiele osób musiało zawiesić swoją działalność, a tym samym stracić źródło utrzymania. Tymczasem – co podkreślają nasi Czytelnicy, każdego miesiąca trzeba uiszczać czynsz – i to nie mały za mieszkanie w zasobach RSM.

- Czynsz, który płacę wynosi ponad 700 złotych. To ogromna kwota. Już teraz coraz mniej jest mnie stać na uiszczenie tej opłaty. Jeśli taka sytuacja w kraju potrwa dłużej, nie będę w stanie płacić czynszu – usłyszeliśmy od pani Bożeny, mieszkanki jednego z bloków przy ul. Piastowskiej.

Lokatorzy bloków, będących w zasobach Radomszczańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zastanawiają się, czy w związku z trudną sytuacją związaną z epidemią koronawirusa, mogą liczyć na zwolnienie z opłat czynszu. Niestety, nie mamy dla nich dobrych informacji. Umorzenie czynszu – jak tłumacz prezes RSM, nie jest możliwe.

- Zgodnie z par. 161 Statutu członkowie i osoby nie będące członkami Radomszczańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej a posiadające tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, garażu, lokalu użytkowego (spółdzielcze lokatorskie, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, odrębna własność lokalu) w jej zasobach są obowiązane uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, a także w pokrywaniu kosztów centralnego ogrzewania oraz podgrzewania wody przez uiszczanie comiesięcznych opłat. Dla członków spółdzielni opłata na pokrycie kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości pomniejszana jest o tę część kosztów, która została pokryta z pożytków z działalności spółdzielni, tj. z dochodów z najmu lokali użytkowych i dzierżawy terenów. Zgodnie z par. 162 Statutu opłaty, o których mowa w par.161 mogą być wykorzystane wyłącznie na cele, na które zostały pobrane. Stawki opłat obowiązujące w spółdzielni w roku 2020, uchwalone przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu, mają na celu pokrycie zaplanowanych kosztów działalności spółdzielni. Spółdzielnia jest zobowiązana do zapłaty faktur za energię elektryczną, cieplną, wodę i odbiór ścieków, dostawę materiałów, usługi, zapłaty wynagrodzeń, podatków od nieruchomości, opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność gruntu, za odprowadzenie wód deszczowych (w roku 2020 wzrost 40-krotny), odbiór odpadów komunalnych, podatku dochodowego, VAT i innych opłat wynikających z zawartych umów lub ustalonych przez organy samorządowe – wyjaśnia Irena Łęska, prezes Radomszczańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Prezes RSM zauważa, że Spółdzielnia należy do grupy średnich przedsiębiorców. Pomoc Prezydenta Miasta Radomsko w zakresie odroczenia terminu płatności podatku od nieruchomości, opłat za użytkowanie wieczyste dotyczy osób fizycznych, mikro i małych przedsiębiorstw. Pomoc Państwa, zaplanowana w ustawie – tarczy antykryzysowej nie zwalnia spółdzielni z obowiązku zapłaty podatków, składek, opłat, zmienia tylko ich termin zapłaty. Tym samym, umorzenie opłat za czynsz nie jest możliwe.

Na co zatem mogą liczyć osoby, które w związku z panującą w kraju sytuacją nie są w stanie uiszczać opłat?

- W przypadku problemów mieszkańców zasobów spółdzielni z powodu ogłoszonej epidemii koronawirusa, tj. utratą pracy, niemożnością wykonywania działalności z powodu ogłoszonej epidemii koronawirusa Zarząd, na wniosek osoby zainteresowanej i po przedłożeniu odpowiednich dokumentów rozłoży na raty zapłatę należności, zadłużenia z tytułu opłat i nie będzie naliczać odsetek ustawowych za zwłokę – tłumaczy prezes Irena Łęska.

W przypadku najemców lokali użytkowych, Zarząd RSM będzie podejmował indywidualne decyzje, stosując zasady dla mikro i małych przedsiębiorców, wynikające z zapisów ustawy - tarczy antykryzysowej.

Więcej o:
koronawirus radomsko koronawirus rsm czynsz umorzenie ulgi
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE