Kamieńsk: nowe stawki za odbiór odpadów

Kamieńsk: nowe stawki za odbiór odpadów Fot. pixabay.com

Na ternie gminy Kamieńsk zmieniły się stawki za odbiór odpadów komunalnych. Nowe opłaty będą obowiązywać mieszkańców od 1 września 2021 r.

Od 1 września 2021 r. miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

- 15,00 zł od osoby zamieszkałej daną nieruchomość – jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

- 30,00 zł od osoby zamieszkałej daną nieruchomość – opłata podwyższona w przypadku nie wypełniania ustawowego obowiązku selektywnego zbierania odpadów;

Pierwsza opłata, zgodnie z nowo obowiązującymi stawkami, powinna zostać uiszczona do 15 października 2021 r.

Właściciel  nieruchomości uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu miesięcznie, bez „wezwania z dołu”, w terminie do 15 dnia następującego po miesiącu, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty, natomiast za miesiąc grudzień danego roku bez wezwania z góry, do dnia 15 grudnia danego roku z dopiskiem opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi i podaniem nieruchomości której dotyczy na podany  numer rachunku bankowego: 30 8980 0009 2028  0076 5156 0006 bądź w kasie Urzędu Miejskiego w Kamieńsku. 

Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o zmienionej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki i danych zawartych w dotychczas złożonej deklaracji.

Zmienione stawki opłaty nie wiążą się z koniecznością składania nowej deklaracji.

Osoby, które chcą skorzystać z ulgi z tytułu kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych i posiadają kompostownik, a w nim kompostowane  są odpady i chcą ubiegać się o ulgę z tego tytułu muszą złożyć nową deklarację.

Deklarację należy złożyć również w przypadku wystąpienia zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w deklaracji (np. zmiana ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość związaną z narodzinami, zgonem, zmianą miejsca zamieszkania).

Więcej o:
kamieńsk śmieci stawki nowe stawki za śmieci odbiór odpadów
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE