IV Radomszczański Bieg Ekstremalny. Zapoznaj się z regulaminem

IV Radomszczański Bieg Ekstremalny. Zapoznaj się z regulaminem

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji opublikował regulamin udziału w czwartej edycji Radomszczańskiego Biegu Ekstremalnego. Impreza odbędzie się w sobotę 22 sierpnia 2020 r. w dzielnicy Wymysłówek w Radomsku. Będzie połączona z piknikiem militarnym.

Regulamin IV Radomszczańskiego Biegu Ekstremalnego

I. CELE IMPREZY

- Organizacja wydarzenia sportowego na pograniczu sportu ekstremalnego.
- Propagowanie aktywności ruchowej, która wymaga połączenia: umiejętności pochodzących z różnych dziedzin aktywności fizycznej, rywalizacji z umiejętnością współpracy, wysiłku fizycznego z dobrą zabawą.
- Wsparcie Fundacji „Sprzymierzeni z GROM”– bieg poświęcony jest weteranom, którzy utracili zdrowie w czasie wykonywania działań bojowych w kraju i poza jego granicami.
- Promocja Radomska jako miejsca ciekawych wydarzeń sportowych.

II. ORGANIZATOR

Organizatorem imprezy jest Miasto Radomsko i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomsku.

Współpraca z Fundacją „Sprzymierzeni z GROM” i akcją „1047 dla Zięby”.

III. CHARAKTERYSTYKA ZAWODÓW

Biegi ekstremalne to wydarzenia nastawione na dobrą zabawę, do której pretekstem jest wysiłek fizyczny i rywalizacja o miano najtwardszego zawodnika. Na trasie znajdują się przeszkody, które weryfikują sprawność, skoczność, siłę i odporność psychiczną uczestników.

IV. TERMIN I MIEJSCE IMPREZY

1. Impreza odbędzie się 22.08.2020 roku na terenie miasta Radomsko, miejsce STARTU i METY przewidziano nad brzegiem zbiornika retencyjnego w dzielnicy Wymysłówek, ul. Kombatancka.
2.W biegu mogą wziąć udział wyłącznie uczestnicy zarejestrowani do udziału w biegu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
3.Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany daty i/lub miejsca biegu, przy czym Uczestnik zostanie o tym zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej oraz w formie mailowej, nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem biegu.

Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora dodatkowych zobowiązań w stosunku do Uczestnika, ani jakichkolwiek roszczeń Uczestnika w stosunku do Organizatora.

V. PRZESZKODY

Na trasie biegu głównego i biegu dla najmłodszych znajdują się przeszkody, których liczba i stopień trudności uzależniona jest od Organizatora biegu.
Szczegółowe informacje dotyczące przeszkód znajdą się na stronie internetowej MOSiR-u.

Organizatorzy przewidują dwa rodzaje przeszkód:

a) naturalne, takie jak m.in. bagna, stawy, rzeki, wzniesienia, góry, drzewa;
b) sztuczne, takie jak m.in. ściany, liny, trawersy poziome, pajęczyny linowe, zasieki, zbiorniki z wodą, błotem czy lodem, schody.

VI. UCZESTNICTWO

Organizator przewiduje bieg główny na dystansie 10 kilometrów 47 metrów dla uczestników, którzy najpóźniej w dniu zawodów ukończą 18 lat.

Prawo startu w biegu głównym mają osoby, które najpóźniej w dniu rozpoczęcia biegu ukończą 16 lat, pod warunkiem złożenia w dniu rozpoczęcia imprezy w Biurze Zawodów zgody na uczestnictwo w imprezie podpisanej przez opiekuna prawnego uczestnika, który to opiekun będzie obecny podczas trwania zawodów w punkcie startu i mety zawodów.

Warunkiem udziału w biegu głównym jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego (do pobrania na stronie internetowej organizatora www.mosir.superstronywww.pl) zawierającego wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu, akceptację udziału w biegu ekstremalnym na własną odpowiedzialność, mając na uwadze niebezpieczeństwa i ryzyka związane ze sportami ekstremalnymi, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika, wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku Uczestnika w przekazach medialnych oraz w materiałach promocyjnych Organizatorów.

Organizator przewiduje otwarty bieg dla najmłodszych uczestników w wieku od 7 do 12 lat na dystansie 800 metrów z przeszkodami - Uczestnicy tego biegu nie będą klasyfikowani, liczyć się będzie ukończenie biegu – na mecie zawodnikom wręczane będą pamiątkowe medale.

Warunkiem udziału w tym biegu jest wypełnienie w biurze zawodów formularza zgłoszeniowego zawierającego zgodę na przestrzeganie niniejszego Regulaminu, akceptację udziału w biegu ekstremalnym na własną odpowiedzialność, zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika, zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku uczestnika w przekazach medialnych oraz w materiałach promocyjnych Organizatorów. Zgoda na udział w biegu osoby niepełnoletniej musi zostać podpisana przez przedstawiciela ustawowego, rodzica lub opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej.

Uczestnik upoważnia Organizatora do wykorzystania jego utrwalonego wizerunku w następujących formach: utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie, udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w zakresie jego udziału w imprezie, wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku, publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i emitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, w tym na portalach społecznościowych, na plakatach i bilbordach, emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych, publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w biegu w postaci zdjęć z trasy biegów.

Organizatorowi przysługuje prawo do udzielenia oficjalnym partnerom oraz sponsorom biegów sublicencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku, o którym mowa powyżej, w zakresie nie szerszym niż zakres udzielonej mu licencji.

VII. ZASADY ZAPISÓW

1. Warunkiem zapisania się na biegi jest przesłanie drogą elektroniczną na adres mosir@radomsko.pl zgłoszenia zawierającego imię i nazwisko, datę urodzenia uczestnika oraz uiszczenie wpisowego w kasie pływalni MOSiR ul. Leszka Czarnego 22 lub na konto nr 08 1560 0013 2003 6902 5000 0001.
2.Zapisy na bieg z gwarancją otrzymania wszystkich świadczeń przyjmowane są do 14.08.2020 roku.
3.Dokonanie zapisu w terminie późniejszym jest możliwe w miarę dostępności miejsc, przy czym Organizator nie gwarantuje kompletności pakietu startowego osobom, które dokonają zapisu po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej.
4.Zapisy online zamykane są na 7 dni przed biegiem. Po tym terminie Uczestnik może dokonać zapisu wyłącznie w biurze organizatora biegu.
5.Warunkiem zapisania się na bieg dla najmłodszych jest przesłanie drogą elektroniczną na adres mosir@radomsko.pl zgłoszenia zawierającego imię i nazwisko, datę urodzenia.
6. Bieg dla najmłodszych jest darmowy, zapisanie dziecka do dnia 14.08.2020 roku gwarantuje medal pamiątkowy.

VIII. OPŁATA STARTOWA

1.Wpisowe w wysokości 50 złotych należy wpłacić do dnia 14.08.2020 roku na konto MOSiR nr 08 1560 0013 2003 6902 5000 0001 lub w kasie pływalni MOSiR Radomsko ul.Leszka Czarnego 22 .
2.Po wysłaniu zgłoszenia rejestracyjnego i uiszczeniu opłaty, nie ma możliwości zmiany danych Uczestnika ani przeniesienia prawa do startu na inną osobę.
3.Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi, a późniejsza rejestracja nie gwarantuje uczestnikowi otrzymania pakietu startowego.

IX. ŚWIADCZENIA

W ramach wpisowego każdy z Uczestników otrzymuje:
a) wytyczoną, oznakowaną i monitorowaną trasę biegu z ustawionymi przeszkodami;
b) zestaw startowy (koszulka pamiątkowa biegu typu rashquard, woda, posiłek regeneracyjny);
c) medal pamiątkowy imprezy przy czym otrzymuje go tylko Uczestnik, który dotrze do mety;
d) jeden punkt z wodą na trasie biegu;
e) podstawową opiekę medyczną;
f) prawo pozostawienia rzeczy podręcznych na czas biegu w depozycie (regulamin depozytu znajduje się na stronie internetowej Organizatora).

X. KLASYFIKACJE

1. Organizator przyznaje nagrody finansowe dla zdobywców trzech pierwszych miejsc (I m. - 150 zł,
II m. - 100 zł, III m. - 50 zł) w następujących kategoriach:
- kobiety do lat 30
- kobiety powyżej lat 30
- mężczyźni do lat 30
- mężczyźni powyżej lat 30
- weteran (kategoria open w której klasyfikowani będą tylko funkcjonariusze służb mundurowych, zarówno czynni jak i emerytowani za okazaniem legitymacji służbowej;

2. Organizator ma prawo przyznawać wyróżnienia także w innych kategoriach, zgodnie z informacjami zamieszczonymi na podstronie Strony internetowej poświęconej danemu biegowi.

XI. BEZPIECZEŃSTWO

1. Organizator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia Uczestnikom bezpieczeństwa w trakcie biegu. W szczególności Organizator zapewnia dostęp do podstawowej pomocy medycznej w razie urazów powstałych w trakcie lub w związku z biegiem.
2. Ze względu na charakter biegu, Uczestnik powinien liczyć się z powstaniem otarć, zadrapań, a także drobnych ran powierzchniowych podobnego typu. Warunki atmosferyczne mogą sprzyjać urazom kończyn, przemoczeniu, a także hipotermii. Odpowiedzialność za powstałe urazy i konsekwencje wychłodzenia organizmu ponosi wyłącznie Uczestnik. Uczestnik bierze udział w biegu na własną odpowiedzialność.
3. Niezależnie od powyższego Organizator zastrzega sobie prawo do ściągnięcia z trasy zawodników, którzy w jego ocenie wymagają interwencji medycznej, natychmiastowego ogrzania organizmu lub opieki w innym zakresie.
4. Przez wzgląd na bezpieczeństwo pozostałych Uczestników zakazuje się startu w butach kolcach lub butach z kolcami.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia prawa startu Uczestnikowi, który znajduje się w stanie po spożyciu alkoholu lub substancji odurzających, agresywnemu, w stroju zagrażającym bezpieczeństwu (min. buty z kolcami), a także podejmującemu jakiekolwiek działania, które mogą zagrażać zdrowiu lub życiu pozostałych Uczestników oraz przedstawicieli Organizatora, sponsorów i partnerów wydarzenia.

Więcej o:
radomsko mosir radomsko bieg ekstremalny radomsko regulamin
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE