Czym jest magazyn wysokiego składowania?

Czym jest magazyn wysokiego składowania?

Magazyny wysokiego składowania są obiektami budowlanymi wykorzystywanymi do efektywnego, wysokoregałowego składowania towarów. Wysokość takich magazynów mieści się w zakresie od 7,2 m do nawet 50 m. Z tego względu do ich obsługi wykorzystuje się specjalne układnice magazynowe, wózki systemowe, a także wózki wysokiego składowania o odpowiednio długich masztach. Kluczowym atutem takich magazynów jest możliwość przechowywania w nich dużej ilości towarów na jednym metrze kwadratowym. Prowadzi to od uzyskania znacznej optymalizacji przestrzeni składowania i ograniczenia kosztów generowanych przez dany obiekt.

Magazyn wysokiego składowania - co to jest? 

Magazyny wysokiego składowania nie zostały do tej pory oficjalnie umocowane w polskich normach i przepisach BHP. Niemniej, określenia definicji tego typu obiektów podjęły się podmioty, które funkcjonują w branży magazynowej. 

Najistotniejszym kryterium definiującym i wyróżniającym wysoki skład względem pozostałych obiektów magazynowych jest ich wysokość. Potocznie magazynem wysokiego składu określa się budynek o wysokości składowania większej niż 7,2 m. Z kolei wysokość średniego składowania oscyluje w granicach 4,2 - 7,2 m, a niskiego do 4,2 m. 

Tego typu magazyny projektuje między innymi https://panattonieurope.com/pl-pl.

Do określenia specyfiki tego typu budynków można wykorzystać wskazania, które znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690), w którym ustawodawca kategoryzuje obiekty budowlane wedle wysokości na 4 grupy:

  • budynki niskie - do 12 m,
  • budynki średniowysokie - 12-25 m,
  • budynki wysokie - 25-55 m,
  • budynki wysokościowe - od 55 m.

Zgodnie z przytoczonym rozporządzeniem każdy budynek może zostać sklasyfikowany jako magazyn wysokiego składowania. Należy jednak uwzględnić aktualne standardy, jakie panują w sektorze logistyki, ponieważ większość magazynów wysokiego składowania będzie zaliczała się do niskich lub średnioniskich obiektów. 

Od jakiej wysokości zaczyna się wysoki skład?

W żadnych przepisach, czy to BHP, czy w Polskich Normach, nie istnieje zapis umocowany prawnie klasyfikujący wysokość, od której zaczyna się wysoki skład. Takiego zadania podjęły się podmioty funkcjonujące w branży magazynowej. W publikacjach i rozważaniach kategoryzowały one rodzaj magazynów pod względem wysokości składowania w nich ładunków:

  •  magazyny niskiego składowania - do 4,2 m wysokości składowania,
  • magazyny średniego składowania - od 4,2 m do 7,2 m wysokości składowania,
  • magazyny wysokiego składowania - powyżej 7,2 m wysokości składowania.

Opierając się na powyższej klasyfikacji przyjmuje się, że o wysokim składowaniu można mówić powyżej wysokości 7,2 m. 

Więcej o:
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE