Chcą zlikwidować OWR

Ośrodek Wspierania Rodziny jako samodzielna jednostka budżetowa funkcjonuje na terenie Radomska od 12 lat. W tym roku najprawdopodobniej to się zmieni…

Ośrodek Wspierania Rodziny jako samodzielna jednostka budżetowa funkcjonuje na terenie Radomska od 12 lat. W tym roku najprawdopodobniej to się zmieni…
Podopieczni świetlicy z ul. Konopnickiej
Projekt uchwały z 21 sierpnia br., przygotowany przez służby prezydent Anny Milczanowskiej, w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Ośrodka Wspierania Rodziny i umiejscowienia jego zadań w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej trafił do miejskich radnych. Jako pierwsi pochylą się nad nim dziś (czwartek 29 sierpnia) radni zasiadający w komisji do spraw rodziny, zdrowia, opieki socjalnej. Ostateczną decyzję kwestii likwidacji OWR podejmą natomiast radni w środę 4 września podczas sesji rady miejskiej.

W myśl tego, co powiedział nam Damian Noremberg, pełnomocnik prezydenta miasta ds. uzależnień, który wraz z sekretarzem miasta Radosławem Zatoniem podpisał się pod projektem przedmiotowej uchwały, jeżeli rada miejska wyrazi zgodę na likwidację OWR i umieszczenie go w strukturach MOPS, jego budżet na 2014 rok będzie planował dyrektor MOPS, a wszyscy pracownicy OWR z kierownikiem Sławomirem Kotlickim zostaną pracownikami MOPS na dotychczasowych zasadach.


Komentarze
:

Damian Noremberg
, pełnomocnik prezydenta miasta ds. uzależnień
- Wcielenie Ośrodka Wspierania Rodziny w struktury Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku jest spowodowane wprowadzeniem ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która zakłada inne standardy pracy z dziećmi i ich rodzinami. Do pracy tej zostają włączeni pracownicy socjalni oraz asystenci rodzin.

Ośrodek Wspierania Rodziny działa w Radomsku od wielu lat, jednak jest to jeden z nielicznych tego typu ośrodków w Polsce. W większości samorządów prowadzenie placówek wsparcia dziennego jest powierzone ośrodkom pomocy społecznej. Działania Miasta Radomska mają na celu poszerzenie oferty wsparcia rodzin przeżywających trudności, a także wsparcie dzieci, które powinny być wychowywane w naturalnym środowisku, tzn. rodzinie biologicznej.

W myśl art. 3 cytowanej ustawy, obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 4, należy umożliwić dziecku rozwój uzdolnień, zainteresowań i przekonań oraz zabawę i wypoczynek, jak również pomoc w przygotowaniu do samodzielnego życia. Najlepszym miejscem do tego rodzaju działań, oczywiście poza środowiskiem rodzinnym, są prężnie działające placówki wsparcia dziennego, których czas pracy odpowiada występującym potrzebom, tj. uzupełnia pracę np. świetlic szkolnych, gdzie jest prowadzona praca wychowawcza, jednak w zupełnie innym wymiarze.

Zgodnie z art. 8 ust. 2, wspieranie rodziny jest prowadzone w formie pracy z rodziną oraz pomocy w opiece i wychowaniu dziecka. Analizując powyższe zapisy, można dodać, iż praca z rodziną jest prowadzona przez MOPS w Radomsku m.in. dzięki świadczeniu usług poprzez  asystentów rodzin. Jednakże wsparcie to ma swoje ograniczenia, ponieważ może być świadczone w środowisku rodziny oraz poprzez pomoc i asystę w kontakcie z innymi instytucjami. Nie ma możliwości redukowania deficytów dziecka przede wszystkim w sferze edukacyjnej oraz niwelowania braków w sferze opiekuńczej. Doskonałym miejscem natomiast do tego typu działań są placówki wsparcia dziennego, w których będą mogły być połączone siły i kompetencje opiekunów, pracowników socjalnych oraz asystentów rodzin.

Art. 23 zobowiązuje placówkę do współpracy z rodzicami i opiekunami dziecka, a także z placówkami oświatowymi i podmiotami leczniczymi. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku, w strukturach którego pracują asystenci rodziny, na bieżąco prowadzi taką współpracę, jednakże w przypadku realizowania zadania w postaci zapewnienia wsparcia dziennego może współpracę tę poszerzyć, uzyskać informacje dodatkowe, które ze względu na ograniczony czas są często nieosiągalne. Ponadto dzięki takiemu rozwiązaniu jest szansa na usystematyzowanie posiadanej wiedzy o rodzinie, jej poszerzenie, a tym samym dokładne określenie potrzeb rodziny i najkorzystniejszych form wsparcia.

Sławomir Kotlicki, kierownik Ośrodka Wspierania Rodziny

- Owszem, dotarła do mnie informacja o likwidacji OWR, którego kierownikiem jestem od 6 lat. Przykro jest mi tylko z tego powodu, że o zamiarach pani prezydent dowiedziałem się tak późno, czyli 22 sierpnia. Nadmienię, że pytając wcześniej, ponieważ otrzymywałem sygnały, iż miasto zamierza coś robić z OWR, słyszałem, iż nic szczególnego się nie dzieje. Niemniej jednak nie mnie oceniać decyzje moich bezpośrednich przełożonych, czyli prezydent Anny Milczanowskiej. Jedyne, co mogę zrobić, to podporządkować się im.

autor:

Monika Bednarczyk-Bojdo

Artykuł pochodzi z bezpłatnego tygodnika "Między Stronami", który jest dostępny m.in. w sklepach OSM i Zorza. Elektroniczną wersję tygodnika można pobrać ze strony www.miedzystronami.com
Więcej o:
owr ośrodek wspierania rodziny owr radomsko świetlica
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE