Budżet gminy Masłowice na rok 2022. Ponad 6 mln zł na inwestycje

Budżet gminy Masłowice na rok 2022. Ponad 6 mln zł na inwestycje

Dalej sprawdzamy jak włodarze gminnych samorządów zaplanowali budżet na rok 2022. Tym razem informacja z gminy Masłowice.

Planowane dochody ogółem budżetu gminy Masłowice – 18 440 777,70 zł, wydatki - 24 365 793,69 zł – w tym inwestycyjne - 6 165 433,10 zł. Najważniejsze inwestycje: poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Masłowice poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 3 379 314,40 zł. Budowa odcinka wodociągu w miejscowości Korytno-175 000,00 zł. Budowa odcinka wodociągu w miejscowości Kawęczyn- 84 000,00 zł. Budowa odcinka wodociągu w miejscowości Kolonia Przerąb- 40 000,00 zł. Budowa przepompowni Kalinki - 150 000,00 zł. Budowa przepompowni Tworowice – 150 000,00 zł. Przebudowa dróg gminnych (Ochotnik, Chełmo, Bartodzieje Przerębskie, Koconia) – 200 000,00 zł. Przebudowa dróg wewnętrznych (Łączkowice, Korytno, Kraszewice, Ochotnik, Kolonia Przerąb, Kawęczyn, Borki)- 472 720,46 zł. Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna w Kawęczynie – 551 000,00 zł. Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kraszewicach - zadanie nie rozliczone z roku 2021 – 515 000,00 zł.

Wydatki na oświatę wynoszą - 6 448 783,44 zł w tym:
- Szkoły Podstawowe – 3 986 174,20 zł,
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 385 037,92 zł,
- Przedszkola -770 504,43 zł,
- Dowożenie uczniów do szkół – 718 334,21 zł,
- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 20 850,00 zł,
- Stołówki szkolne i przedszkolne – 356 346,91 zł
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych -101 604,00 zł,
- Pozostała działalność -25 931,77 zł.

Wydatki na pomoc społeczną wynoszą ogółem dział 852 – 1 539 056,99 zł i dział 855 – Rodzina – 3 941 225,78 zł z tego wydatki działu 852 :
- Domy pomocy społecznej – 180 000,00 zł,
-Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 11 100,00 zł,
- Zasiłki okresowe, celowe, pomoc w naturze – 90 912,00 zł,
-Dodatki mieszkaniowe – 34 000,00 zł,
-Zasiłki stałe – 135 823,00 zł,
- Ośrodki pomocy społecznej – 660 566,48 zł,
- Usługi opiekuńcze i specjalne usługi opiekuńcze – 352 488,51 zł,
- Pomoc w zakresie dożywiania – 68 167,00 zł,
- Pozostała działalność – 6 000,00 zł.
Wydatki działu 855 z tego:
- Świadczenia wychowawcze – 1 830 375,00 zł,
- Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1 929 687,00 zł,
- Wsparcie rodziny – 76 712,78 zł,
- Rodziny zastępcze – 30 000,00 zł,
- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 55 000,00 zł,
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów – 19 451,00 zł.

Więcej o:
budżet 2022 Masłowice Masłowice 2022 budżet
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE