Biblioteka zaprasza na konkurs poezji

Biblioteka zaprasza na konkurs poezji

Nadchodzi X edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im.bł. ks. Jerzego Popiełuszki „Cena miłości ojczyzny”. Konkurs poetycki „Cena miłości ojczyzny” poświęcony jest pamięci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Do udziału w konkursie zachęca Miejska Biblioteka Publiczna w Radomsku.

REGULAMIN KONKURSU

1.Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Radomsku.
2.Patronat honorowy sprawuje Prezydent Miasto Radomsko.
3.Celem konkursu jest kształtowanie postaw moralnych wobec ojczyzny, promocja uzdolnionych twórców, pielęgnowanie pamięci o błogosławionym księdzu Jerzym Popiełuszce.
4. Konkurs ma charakter otwarty, przeznaczony jest dla wszystkich, którzy ukończyli 15 lat.
5. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać maksymalnie 3 wiersze, opatrzone własnym godłem słownym w 4 egzemplarzach formatu A4 w terminie do 15 listopada 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego).
W osobnej kopercie opatrzonej tym samym godłem należy umieścić następujące informacje: imię, nazwisko, adres, wiek, numer telefonu, adres e-mail.
6.Nadesłane utwory nie mogą być wcześniej ogłoszone drukiem ani opublikowane na stronach internetowych, a także nagradzane w innych konkursach.
7.Przystąpienie do udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych tekst jednolity : Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm. Organizatorzy informują uczestników, że ich dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w związku z wykonaniem niniejszego regulaminu, w celu przeprowadzenia konkursu i jego promocji oraz informowania o konkursie.
8.Prace zostaną ocenione przez Jury powołane przez Organizatora. Prace, które nie będą spełniały warunków regulaminowych, nie będą brane pod uwagę.
9.Ogólna pula przeznaczona na nagrody wynosić będzie 3000 zł i rozdysponowana zostanie zgodnie z decyzją powołanego przez organizatora Jury.
10. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w grudniu 2017 roku w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomsku. O dokładnym terminie wręczenia nagród osoby nagrodzone zostaną poinformowane telefonicznie i e-mailowo. Organizator nie zwraca kosztów przejazdu i nie przesyła nagród pocztą.
11.Organizator nie zwraca nadesłanych na konkurs prac. W stosunku do wyróżnionych i nagrodzonych utworów zastrzega sobie prawo do prezentacji ,cytowania i publikacji bez dodatkowej zgody autorów i bez honorarium za prawa autorskie.
12.Nagrodzone wiersze będą wydane w antologii stanowiącej pokłosie konkursu oraz publikowane na stronach internetowych w celu promocji uzdolnionych artystów.
13.Informacje i nadsyłanie prac:
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Narutowicza 4
97-500 Radomsko
14.W sprawach nieuregulowanych regulaminem decyduje Organizator.
Szczegółowe informacje pod nr telefonu 44 683-28-16 wew.130 oraz na stronie
internetowej biblioteki pod adresem www.mbp-radomsko.pl

Więcej o:
konkurs poetycki jerzy popiełuszko biblioteka radomsko
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE