Radomsko, Łódzkie 1.3o Wtorek, 28 Stycznia 2020
ważne informacje
  • 12:01 Dni Radomska 2020. Wystąpią Ronnie Ferrari, Lady Pank i B.R.O czytaj dalej
Agencja Muza_koncert 12 marca

Absolutorium i wotum zaufania dla wójta gminy Radomsko

Powiat
Beata Januszewska

We wtorek, 18 czerwca odbyła się sesja absolutoryjna w Urzędzie Gminy Radomsko. Udzielono na niej m.in. wotum zaufania i absolutorium dla wójta.

Na sesji Rady Gminy Radomsko swoje sprawozdania z okresu miedzy sesyjnego przedstawili przewodniczący poszczególnych komisji. Również wójt gminy przedstawił radnym informacje na temat bieżących swoich działań. I tak radni dowiedzieli się m.in. jakie inwestycje zostały już ukończone oraz że jednej z firm zostało zlecone wykonanie projektu na termomodernizację budynku urzędu.

Jednym z ważniejszych punktów na sesji było udzielenie wójtowi, wotum zaufania oraz przyjęcie raportu o stanie gminy przygotowanym przez wójta i pracowników urzędu. Radni byli zgodni co do tego, że dzisiejsza debata nad raportem jest oceną wystawianą poprzedniemu wójtowi i radzie, której skład po wyborach w większości został wymieniony. Jednogłośnie radni zagłosowali za przyznaniem wotum zaufania. Podobnie było podczas głosowania nad punktem w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz wykonania budżetu w 2018 roku.

- Nie ukrywam, że spodziewałem się takiego wyniku i jestem z niego zadowolony. Cieszę się, że rada obdarzyła mnie zaufaniem i udzieliła absolutorium. Jeśli chodzi o wykonanie zeszłorocznego budżetu to nie do mnie należy jego ocena, jednak widać było, że radni są zadowoleni, czym wyrazili swoją aprobatę podczas głosowania. Ubiegłoroczny budżet to przede wszystkim praca poprzedniej rady i mojego poprzednika. Po wyborach kontynuowałem pracę poprzednika i myślę, że zrobiliśmy wszystko żeby ten rok 2018 zamknąć zgodnie z prawem i zarządzeniami
- mówił wójt Roman Radczyc.

Również Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię na temat wykonania budżetu za 2018 rok. O jednogłośnym absolutorium, jakie zostało wójtowi przyznane, mówił przewodniczący Rady Gminy, Wojciech Łuszczyński.

- Oceniam pozytywnie wykonanie budżetu. Jak wiemy działalność obecnego wójta to okres dwóch miesięcy i w zasadzie to jest takie absolutorium dla poprzednika Mariana Zaborowskiego, który zostawił gminę w dobrej kondycji finansowej. Gmina nie jest zadłużona, zadania zaplanowane w zeszłym roku są obecnie wykonywane. Także nie ma zastrzeżeń, jeśli chodzi o finanse, stąd jednogłośne absolutorium.

Budżet za 2018 rok był również oceniany przez radnych na komisji rewizyjnej, która również była za udzieleniem absolutorium. W argumentacji tego stanowiska podkreślane było iż pomimo planów, gmina nie zaciągnęła kredytu i nie dopatrzono się nieprawidłowości w gospodarowaniu środkami, a także, że obecnie wójt zabiega o pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na inwestycje.

- Wszystkie wskaźniki, które są brane pod uwagę, wynik budżetu, realizowane inwestycje, pozyskiwanie środków – wszystkie te wskaźniki są pozytywne, dlatego też komisja rewizyjna jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie poprzedni rok i zawnioskowała o udzielenie absolutorium wójtowi. Na chwilę obecną gmina realizuje budżet, który był zaplanowany w zeszłym roku. Natomiast są już widoczne działania gminy, które dążą do pozyskiwania środków zewnętrznych. I myślę, że zaowocuje to dalszym rozwojem
- mówił przewodniczący komisji rewizyjnej, Marcin Rumin – Pluciński.

Oprócz tego radni zatwierdzili kilka zmian w tegorocznym budżecie. A także podjęli uchwałę w sprawie przekazania dotacji w kwocie 800 zł z budżetu gminy dla OSP w Dąbrówce na zakup hydraulicznego zestawu do wyważania drzwi.

Wybrany został zespół opiniujący na ławników sądowych na kadencję 2020-2023. I tak przewodniczącym został wybrany Roman Radczyc, członkowie to Bożena Nowacka, Tomasz Więcek, Zdzisław Dróżdż i Grzegorz Wierzbicki.

komentarze