45 843. Tylu mieszkańców liczyło Radomsko na koniec 2020 roku

45 843. Tylu mieszkańców liczyło Radomsko na koniec 2020 roku

Liczba mieszkańców miasta wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiła 45 843. W 2019 roku, Radomsko zamieszkiwało 46 087 osób.

Niekorzystna sytuacja demograficzna wyrażająca się stale zmniejszającą się liczbą mieszkańców oraz ujemnym przyrostem naturalnym odpowiada zachodzącym zmianom i tendencjom demograficznym, charakterystycznym zarówno dla powiatu radomszczańskiego, województwa łódzkiego jak i kraju.

Na przestrzeni lat ruch naturalny utrzymuje się na zbliżonym poziomie. W latach 2017-2019 odnotowano spadek liczby zawieranych małżeństw, z 402 zawartych małżeństw w roku 2017, w 2018 roku 372 do 376 zawartych małżeństw w 2019 roku. Największą liczbę rozwodów odnotowano w roku 2019 – tj. 147 co stanowiło 2,5% w stosunku do ilości zawartych małżeństw.

Mieszkańcy do ukończenia 17 r.ż.

W 2015 roku 16,3% ogółu ludności miasta stanowiły osoby do ukończenia 17 r.ż. W 2016 roku wskaźnik liczby mieszkańców miasta w wieku do ukończenia 17 r.ż. wynosił 16,2%. W 2017 mieszkańcy Miasta w wieku do ukończenia 17 r.ż. stanowili 16,0 % ogółu ludności miasta. W 2018 roku liczba mieszkańców miasta w wieku do ukończenia 17 r.ż. wynosiła 6 748 osób, co stanowiło 15,0% ogółu mieszkańców miasta. W 2019 roku wskaźnik ten kształtował się na poziomie 15,8% (liczba mieszkańców miasta w wieku do 17 r.ż. wynosiła 7 028 osób w tym 1477 osób w wieku 0-3 r.ż).

Mieszkańcy w wieku produkcyjnym

W 2015 roku wskaźnik liczby mieszkańców miasta w wieku produkcyjnym (tj. kobiety do 59 r.ż. i mężczyźni do 64 r.ż.) wyniósł 61,8% łącznej liczby mieszkańców. W 2016 roku liczba mieszkańców miasta w wieku produkcyjnym wynosiła 28 661.

W roku 2016 wskaźnik liczby mieszkańców miasta w wieku produkcyjnym ukształtował się na poziomie 61,3%. Spadek wskaźnika liczby mieszkańców miasta w wieku produkcyjnym w stosunku do roku 2015 kształtował się na poziomie 0,5%.

W 2017 roku liczba mieszkańców miasta w wieku produkcyjnym wynosiła 27 759 osób. Wskaźnik liczby 20 mieszkańców miasta w wieku produkcyjnym ukształtował się na poziomie 61,2 %.

W 2018 roku liczba mieszkańców miasta w wieku produkcyjnym wynosiła 26 940 osób. Wskaźnik liczby mieszkańców miasta w wieku produkcyjnym ukształtował się na poziomie 59,9%. Spadek wskaźnika liczby mieszkańców miasta w wieku produkcyjnym w stosunku do roku 2014 kształtował się na poziomie 3,5% (wartość wskaźnika w 2014 roku - 63,4%).

W 2019 roku wartość wskaźnika udziału osób w wieku produkcyjnym wynosiła 59,8%. Wysokość spadku wartości wskaźnika w stosunku do 2014r. wynosiła 3,6%. W 2019 roku liczba mieszkańców Radomska w wieku produkcyjnym wynosiła 26 630 osób w tym 12 755 stanowiły kobiety i 13 875 mężczyźni. W łącznej liczbie mieszkańców, osoby w wieku produkcyjnym stanowiły 59,8% mieszkańców miasta.

Mieszkańcy w wieku poprodukcyjnym

Na przestrzeni lat nastąpił procentowy wzrost udziału mieszkańców w wieku poprodukcyjnym z 20,2 % w roku 2012 do 20,9 % w roku 2015 (kobiety w wieku powyżej 59 r.ż. i mężczyźni w wieku powyżej 64 r.ż.).

W 2015 roku liczba mieszkańców miasta w wieku poprodukcyjnym wynosiła 10 312 osób. Wskaźnik udziału osób w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie mieszkańców miasta wynosił 21,8%.

W 2016 roku procentowy udział osób w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie mieszkańców miasta wyniósł – 22,5% (w 2016 roku liczba mieszkańców miasta w wieku poprodukcyjnym wyniosła 10 518 osób, w tym 7 455 kobiet i 3 063 mężczyzn).

W 2017 roku liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym wynosiła 10 347 osób, co stanowiło 22,8% udziału osób we wskazanym kryterium wiekowym w stosunku do łącznej liczby mieszkańców miasta.

W 2018 roku liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym wynosiła 11 284 osób, co stanowiło 25,1% udziału osób we wskazanym kryterium wiekowym w stosunku do łącznej liczby mieszkańców miasta.

Wskaźnik udziału osób w wieku poprodukcyjnym w łącznej liczbie mieszkańców miasta w 2019 roku wyniósł 24,4%.

Więcej o:
zameldowania radomsko ludność radomska mieszkańcy radomska
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE