Radomsko, Łódzkie 14.3o Poniedziałek, 14 Października 2019

PRZETARG NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI 7,94 HA OBRĘB STRZELCE MAŁE

Data dodania:
Syndyk Masy Upadłości zaprasza do udziału w sprzedaży w trybie przetargu ofertowego pisemnego nieograniczonego wchodzącego w skład masy upadłości:
• prawa własności do nieruchomości gruntowej niezabudowanej dla której Sąd Rejonowy w Radomsku V Wydział Ksiąg wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer PT1R/00011637/1 o powierzchni 7,94 ha położonej w obrębie Strzelce Małe, gmina Masłowice, powiat radomszczański
w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty za cenę nie niższą niż 100% ceny oszacowania, to jest 160.561,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden złotych).

Szczegółowe informacje o przedmiocie i warunkach przetargu dostępne w biurze Syndyka – Biurze Doradcy Restrukturyzacyjnego Marka Nowaka przy Pl. Kilińskiego 2 w Rzeszowie, tel.: 884 856 170.

Umówienie spotkania w celu oglądu przedmiotowej nieruchomości możliwe po uprzednim uzgodnieniu terminu pod numerem tel.: 884 856 170 – kontakt wyłącznie od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 - 16:00.

Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 lipca 2019 r., osobiście w biurze podawczym Sądu lub listem poleconym ze wskazaniem adresata: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. restrukturyzacyjnych i upadłościowych, ul. Gen. J. Kustronia 4, 35 – 303 Rzeszów, sygn. akt IX GUp 296/18 z dopiskiem: „PRZETARG na nieruchomość V GUp 296/18” (decyduje data wpływu oferty do Sądu), z zaznaczeniem, iż wadium należy wpłacić do dnia 12 lipca 2019 r. liczy się data uznania środków na rachunku masy upadłości.
Posiedzenie w przedmiocie zatwierdzenia ofert nastąpi w dniu 18 lipca 2019 r., o godzinie 13.15 w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie przy ul. Gen. J. Kustronia 4, 35 – 303 Rzeszów, sala nr 29. Na posiedzeniu mogą być obecni oferenci.
Kupujący udziały w prawach nabywa je wstanie wolnym od obciążeń i nie odpowiada za zobowiązania podatkowe upadłego ( art. 313 Prawa upadłościowego).
Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, prawo do odstąpienia albo unieważnienia przetargu bądź jego zamknięcia, bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.
9999.99 zł
SYNDYK MAREK NOWAK
+48884856170
sekretariat@nowak-kancelaria.pl